Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.melkadesign.pl prowadzony jest przez  Melkadesign, Kateryna Meller z siedzibą w  05-506 Wilcza Góra  przy ulicy Borowa 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod  numerem KRS 0000324485, NIP 951 20 80 751,
REGON 141296698

e-mail melka@melkadesign.pl , nr telefonu +48 606 761 617 

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest firma Melkadesign, Kateryna Meller z siedzibą w Wilcza Góra  05-506 przy ulicy Borowa 17 . Firma przetwarza dane osobowe klienta podane przez niego składania zamówienia w sklepie internetowy galerystore.pl w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tj. korzystania ze sklepu internetowego melkadesign.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym melkadesign.pl ( w przypadku wyrażenia stosownej zgody). Więcej informacji uzyskasz w polityce prywatności.

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.melkadesign.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

Zamówienia

 1. Sklep internetowy www.melkadesign.pl umożliwia Klientom:
  1. składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym www.melkadesign.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.melkadesign.pl  Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 5. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 6. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności przelew – przedpłata lub płatność elektroniczną za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto.
 7. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 6 500 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.melkadesign.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednej  z dostępnych na rynku firm dostawczych .
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  1. czas realizacji zamówienia (forma płatności, spakowanie paczki)
  2. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru.
 4. Jeżeli nie ustalono inaczej, Melkadesign Kateryna Meller wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy 
 5. Faktura VAT  wysyłana jest elektronicznie w ciągu 14 dni od dostawy towaru na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia. W przypadku braku dokumentu należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 6. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, firma Melkadesign Kateryna Meller  zaleca sporządzić protokół szkodowy.

Sposoby płatności

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  1. Przed wydaniem towaru klientowi:
   • Przelewem na rachunek bankowy Melkadesign Kateryna Meller.
  2. W momencie odbioru towaru:
   • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 2. Melkadesign Kateryna Meller może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. 
 3. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną na dres email : katia1@o2.pl.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia towaru klientowi przez przewoźnika lub w przypadku osobistego odbioru od dnia odebrania towaru z siedziby Melkadesign Kateryna Meller lub innego miejsca uzgodnionego wcześniej z klientem.
 4. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Melkadesign Kateryna Meller nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki od  Melkadesign Kateryna Meller  do konsumenta 
 6. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6.  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Gwarancja Jakości

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez  Melkadesign Kateryna Meller.
 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Melkadesign Kateryna Meller, a Klientami.
 3. Melkadesign Kateryna Meller udziela Klientowi gwarancji jakości i oryginalności na produkty wykonywane indywidualnie przez artystkę sygnującej swoje dzieła podpisem: „Katia Meller”, adekwatnie do rodzaju użytych materiałów i techniki wykonania dzieła.
 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Melkadesign Kateryna Meller; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Melkadesign Kateryna Meller ; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez  Melkadesign Kateryna Meller oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji Melkadesign Kateryna Meller,  który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Melkadesign Kateryna Meller rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru renowacji okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.
 6. Sposób dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej:
  – klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać dzieło na koszt  Melkadesign Kateryna Meller za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.
 7. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Melkadesign Kateryna Meller  stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Melkadesign Kateryna Meller  poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Melkadesign Kateryna Meller  kosztów.
 8. Melkadesign Kateryna Meller nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 9. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć do Melkadesign Kateryna Meller  w oryginalnym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 10. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Reklamacje

ul. Borowa 17
05-506 Wilcza Góra
tel. +48 606 761 617
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00. 
e-mail: katia1@o2.pl

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Melkadesign Kateryna Meller,  zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez Melkadesign Kateryna Meller który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe;
 3. Klient wysyła informację o dostarczeniu towaru na adres mailowy katia1@o2.pl , Klient otrzyma wiadomość mailową, w której znajdować się będzie adres, na który należy wysłać towar.
 4. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport.
 5. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 6. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:

Dostarczenie towaru jest bezpłatne; klient powinien wysłać sprzęt na koszt Melkadesign Kateryna Meller  za pośrednictwem Poczty Polskiej, przy wykorzystaniu najtańszej opcji dostawy, pod wskazany wcześniej adres.

Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej Melkadesign Kateryna Meller uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Melkadesign Kateryna Meller korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. m Melkadesign Kateryna Meller  prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Melkadesign Kateryna Meller ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Melkadesign Kateryna Meller nformuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W rozumieniu art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 Melkadesign Kateryna Meller) nie zapewnia możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego melkadesign.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 8. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.melkadesign.pl 
Regulamin Sklepu Internetowego Melkadesign Kateryna Meller nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).